<IMG SRC="nonflash.gif" width=601 height=23 BORDER=0>

Home

Położenie

Historia

OSP Burkatów

Sołectwo

Galeria

LZS Gryf

Firmy

Warto Zobaczyć

Kontakt

Sołectwo

Zebranie Sołeckie 23.03.2006

Zebranie Wiejskie 09. 02. 2007
 

<IMG SRC="nonflash.gif" width=99 height=98 BORDER=0>

Sołectwo

mini


BURKATÓW

 

R o z d z i a ł  1

Nazwa i teren działania

§ 1


1. Ogół mieszkańców wsi Burkatów stanowi sołectwo.
2. Nazwa sołectwa brzmi: "Sołectwo Burkatów".

§ 2


1. Sołectwo Burkatów jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z pozostałymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Świdnica.
2. Samorząd mieszkańców sołectwa Burkatów działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Statutu Gminy Świdnica, Niniejszego Statutu.
 

R o z d z i a ł  2

Organizacja i zakres działania


§ 3


1. Organami sołectwa są:
     1) ZEBRANIE WIEJSKIE,
     2) sołtys.
2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.


§ 4


1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.


§ 5


1. Do zadań sołectwa należy:
     1) działania na rzecz rozwoju sołectwa,
     2) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu i wypoczynku,
     3) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
     4) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa.
2. Rada Gminy przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego.
3. Sołectwo nie może zbyć, darować, wnosić do spółek, ustanawiać hipoteki bądź zastawu oraz wydzierżawiać przekazanych mu składników mienia komunalnego.

§ 6


Zadania określone w § 5 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
     1) podejmowanie uchwał,
     2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
     3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców,
     4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,
     5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołectwa,
     6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
 

§ 7


Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
     1) wybór i odwołanie sołtysa,
     2) wybór i odwołanie rady sołeckiej,
     3) UCHWALANIE ROCZNEGO PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO ORAZ DOKONYWANIE W NIM ZMIAN,
     4) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowo--rzeczowych,
     5) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa,
     6) wybór komitetu inicjatyw lokalnych,
     7) opiniowanie zasad tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia sołectwa,
     8) opiniowanie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.
 

§ 8


1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.
2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy rozpatruje bądź przekazuje do załatwienia Radzie Gminy.
3. O sposobie załatwienia Wójt Gminy informuje sołtysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania.


§ 9


Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z sąsiednimi sołectwami, zawiera porozumienia, określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.
 

§ 10


Sołectwo posiada zdolność sądową do występowania przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania w sprawach należących do właściwości sołectwa z mocy ustawy lub niniejszego statutu.
 

R o z d z i a ł  3

Sołtys i rada sołecka

 

§ 11


Kadencja organów sołectwa trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.
 

§ 12


1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:
     1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
     2) zwoływanie zebrania wiejskiego, przygotowywanie w konsultacji z radą sołecką projektu porządku zebrania oraz przewodniczenie jego obradom, do momentu wyboru przewodniczącego zebrania,
     3) realizacja uchwał zebrania wiejskiego,
     4) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego,
     5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów,
     6) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu,
     7) przedkładanie zebraniu wiejskiemu sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej oraz realizacji planu finansowo-rzeczowego,
     8) prowadzenie teczki sołectwa zawierającej:
     a) statut sołectwa,
     b) protokoły z zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej wraz z podjętymi uchwałami. Protokół z zebrania powinien zawierać w szczególności: porządek zebrania, wybór przewodniczącego zebrania, skrócony opis dyskusji, wnioski i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych "za", "przeciw" i " wstrzymujących się", listę obecnych na zebraniu,
     C) SPRAWOZDANIA.
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
 

§ 13


1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z 3 do 11 osób, ilość członków rady sołeckiej określa zebranie wiejskie w drodze uchwały.
3. Radzie sołeckiej przewodniczy przewodniczący rady wybrany spośród jej członków.
4. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa.
5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej raz na kwartał, posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady sołeckiej.
6. Rada sołecka w szczególności:
     1) opracowuje projekty uchwał będących przedmiotem obrad zebrania wiejskiego,
     2) opracowuje projekty planów finansowo-rzeczowych sołectwa,
     3) wspomaga sołtysa w realizacji uchwał zebrania wiejskiego oraz planu finansowo-rzeczowego,
     4) przygotowuje informacje z działalności rady sołeckiej,
     5) przygotowuje sprawozdania z realizacji planów finansowo-rzeczowych sołectwa,
     6) wspomaga sołtysa w organizowaniu imprez kulturalno-sportowych.
7. Posiedzenia rady sołeckiej są protokołowane.
 

R o z d z i a ł  4

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał


 

§ 14


1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Ponadto w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji i podmiotów gospodarczych bez prawa głosowania.
 

§ 15


1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
     1) z własnej inicjatywy,
     2) z inicjatywy rady sołeckiej,
     3) na żądanie co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
     4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W przypadku bezczynności sołtysa zebranie wiejskie zwołuje Wójt Gminy.
 

§ 16


1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 5 dni przed terminem zebrania.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
 

§ 17


1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys, a w przypadku jego nieobecności przewodniczący rady sołeckiej.
3. W przypadku określonym w § 15 ust. 2 zebranie wiejskie otwiera osoba wskazana przez Wójta Gminy.
4. Obradom przewodniczy mieszkaniec sołectwa wybrany przez zebranie wiejskie, spośród uprawnionych jego uczestników.
5. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez zwołującego zebranie.


§ 18


1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej10% uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, zebranie odbywa się po upływie 30 minut od wyznaczonego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Obrady zebrania są protokołowane.
6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodniczący obrad.
 

R o z d z i a ł  5

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej


§ 19


1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy, nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji. W tym celu ustala harmonogram zebrań wiejskich określając miejsce, dzień, godzinę i porządek zebrania.
2. Wybory muszą odbyć się nie później niż w ciągu 60 dni po upływie kadencji.
3. Obradom zebrania w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej przewodniczy osoba wybrana spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.
 

§ 20


Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.


§ 21


1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.
2. Wybory przeprowadza się na kartkach do głosowania opatrzonych pieczęcią sołectwa.
3. Do zadań komisji należy:
     1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
     2) przeprowadzenie głosowania,
     3) ustalenie wyników wyborów,
     4) ogłoszenie wyników wyborów,
     5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.
 

§ 22


1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków rady sołeckiej.


§ 23


Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych.


§ 24


1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu, uchwały zebrania bądź przepisy prawa.
2. Wniosek o odwołanie musi być poparty przez co najmniej 10% mieszkańców sołectwa, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się w terminie nie później, niż jednego miesiąca od złożenia wniosku.
4. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanych.
5. Odwołania dokonują mieszkańcy sołectwa, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
6. Jeżeli odwołanie nie uzyskało wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.
7. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.


§ 25


Wybory uzupełniające do rady sołeckiej odbywają się na zasadach określonych w niniejszym statucie.
 

R o z d z i a ł  6

Gospodarka finansowa sołectwa


§ 26


1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowo-rzeczowego.
2. Sołectwo dysponuje następującymi środkami finansowymi:
     1) środkami wydzielonymi w budżecie gminy,
     2) środkami z tytułu posiadania mienia komunalnego.
3. Z posiadanych środków finansowych sołectwo pokrywa koszty związane z:
     1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwu,
     2) dofinansowaniem działalności kulturalnej i sportowej,
     3) realizacją zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości we wsi,
     4) innymi ważnymi celami sołectwa zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.
 

R o z d z i a ł  7

Nadzór nad działalnością sołectwa


 

§ 27


1. Działalność sołtysa i rady sołeckiej kontroluje Rada Gminy.
2. Działalność finansową sołectwa nadzoruje Wójt Gminy.
3. Wójt Gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane uwzględniać i realizować uchwały i opinie organów sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca, a w razie zajęcia odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.
4. Jeżeli uchwały sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub sprzeczne z prawem Wójt Gminy wstrzymuje ich realizację.
5. Od tej decyzji organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Rady Gminy.
6. Rada Gminy rozpatrując sprzeciw:
     1) uznaje jego zasadność i uchyla decyzję Wójta Gminy o wstrzymaniu realizacji uchwały,
     2) nie uwzględnienia sprzeciwu, decyzja Rady Gminy jest ostateczna.
 

R o z d z i a ł  8

Postanowienia końcowe


§ 28


Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.